Openingsuren Winkel: Maandag t.e.m. vrijdag: 12:45 – 18:00 | Zaterdag: 10:00 – 18:00 | Zon- en feestdagen: Gesloten.
Depannage uren: Maandag t.e.m. vrijdag: 08:00 – 18:00 | Zaterdag: 10:00 – 16:00 | Zon- en feestdagen: Gesloten.

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Onze offertes worden gemaakt zonder enige verbintenis van Lock-it BV.
De leveringstermijnen gelden enkel als aanwijzing en worden altijd ter goeder trouw opgegeven en hebben geen bindende kracht.
Daarom kunnen vertragingen van de levering geen aanleiding geven tot verbreking van de offerte, of tot het eisen van een schadevergoeding.

Artikel 2

Bestellingen kunnen enkel en alleen schriftelijk geannuleerd worden. Deze annulatie is enkel geldig mits schriftelijke aanvaarding van de verkoper / aannemer. De klant is een forfaitaire schade-vergoeding ten bedrage van 55% van de prijs van de bestelling verschuldigd in geval van annulering.

Artikel 3

Al onze facturen zijn contant betaalbaar.
Als er toch een krediet "door omstandigheden" wordt toegestaan zal er bij elke herinneringsbrief een administratieve + verzendingskosten van €5,95 aangerekend worden.
Bij niet betaling van de factuur, uiterlijk op haar vervaldag, is er vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur, een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd, en dit tot de datum der algehele betaling.
Bovendien is bij niet betaling van de factuur uiterlijk op haar vervaldag, een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal bedrag van de factuur, met een minimum van € 50, vermeerderd met eventuele vervolgings- en / of inningskosten. In geval van niet tijdig betalen van een factuur, worden alle facturen ineens opeisbaar, zonder dat er hiervoor nog enige verwittiging of ingebrekestelling is vereist.

Artikel 4

De Firma Lock-it BV blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling van de verschuldigde factuur.

Artikel 5

Klachten kunnen aangetekend verzonden worden naar de firma, en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum. (De postdatum geldt als bewijs)

Artikel 6

Lock-it BVBA biedt materiaalgaranties zoals deze aangeboden worden door onze leveranciers.

Artikel 7

Het toepassen van het verlaagd BTW-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 8

Elke betwisting zal uitsluitend en op basis van het Belgisch recht door het vredegerecht van het derde kanton te Gent de Rechtbank van eerste aanleg te Gent of Rechtbank van Koophandel te Gent worden beslecht.

Artikel 9

Door het ondertekenen van de leveringsbon, erkent de klant dat de goederen geleverd en geplaatst zijn volgens de regels van de kunst en aanvaard hij ook de algemene voorwaarden.

Lock-it BV (hoofdzetel) - Stationsstraat 86 - 9900 Eeklo - België - info@lock-it.be - T: 09/335.63.39 - BTW: BE 0809.722.247